OPĆI UVJETI ZA SMJEŠTAJ

Ugovor o putovanju - Opći uvjeti poslovanja
za pružanje usluge posredovanja pri smještaju
Divine Tours1.    OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ugovora između putničke agencije Divine Tours (dalje Agencija) i gosta koji prihvaća odabranu uslugu turističkog smještaja, te mogu činiti i dio programa turističkih paket aranžmana, a time i Ugovora o organiziranju putovanja ili posredovanju pri prodaji turističkih paket aranžmana.
Svi podaci i uvjeti u programu i u ovim Općim uvjetima obvezuju Agenciju, Pružatelja usluge i korisnika usluge - putnika (u daljem tekstu: Putnik) ukoliko u Ugovoru ne uglave drugačije.
Ugovaranjem usluge Putnik potvrđuje da se upoznao sa ovim Općim uvjetima i da će ih se u potpunosti pridržavati.
Ugovaranjem usluge sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza za Putnika i za Agenciju.
Kod pružanja usluge smještaja gostu, Agencija nastupa u svojstvu posrednika, u tuđe ime i za tuđi račun. Pritom Agencija može pružati i druge turističke usluge (savjetovanje, davanje informacija i sl.) ali te usluge ne čine znatan dio (25 % i više) vrijednosti kombinacije, ne oglašava ih kao bitno obilježje kombinacije niti na neki drugi način predstavljaju bitno obilježje kombinacije.
Kod pružanja usluge prodaje paket aranžmana, Agencija nastupa u svojstvu posrednika koji kombinira i izravno ili putem drugog trgovca prodaje ili nudi na prodaju paket-aranžmane. Prijave za aranžman mogu se izvršiti, e-mailom ili putem interneta. Na temelju primljenog upita, Agencija će gostu ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ugovorne stranke jasno potvrdile svoju suglasnost (internet, elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun), a proizvodi pravne učinke kadaPružatelj usluge do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu.
Kod pružanja usluga izleta Agencija nastupau svojstvu posrednika koji u tuđe ime i za tuđi račun prodaje ili nudi na prodaju izlete.
Kod pružanja usluga turističkog transfera, Agencija nastupa u svojstvu posrednika koji putem drugog trgovca ili agencijaugovara, kupuje i prodaje uslugu transfera u tuđe ime i za tuđi račun, a za poznatog putnika.     


 2. OPIS USLUGE SMJEŠTAJA
Napominjemo da se standardi usluga i smještaja razlikuju od jednog do drugog Pružatelja usluge, te ponekad možda i unutar istog objekta od nekog Pružatelja usluge, te da međusobno nisu usporedivi. Smještajni kapaciteti koje Agencija nudi opisani su prema službenoj kategorizaciji nadležnog tijela i na temelju informacija dobivenih od Pružatelja usluge.
Pružatelj usluge ovjerenim ugovorom daje ovlaštenje Agenciji da u njegovo ime i za njegov račun ugovara rezervacije s gostima i drugim agencijama ili partnerima, te garantira provođenje usluge smještaja za zaprimljene rezervacije sukladno odredbama osnovnog ugovora kojim se reguliraju uvjeti međusobne suradnje.
Pružatelj usluge smještaja garantira da će gosta primiti u čistu smještajnu jedinicu te da će osigurati promjenu posteljine sukladno odredbama kategorizacije, odnosno Pravila kuće.
Ukoliko gost nije izričito ugovorio smještajnu jedinicu posebnih karakteristika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu u skladu sa specifikacijama u njegovom Voucheru.
Ulazak u smještajnu jedinicu je moguć nakon 16 sati na dan početka korištenja usluge, a ista se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge.
Za kasnije individualne dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan (24h) prije polaska na put, o tome obavijestiti Agenciju. U protivnom, ako gost ne stigne u rezervirani smještaj do 22.00 i ne obavijesti Agenciju o kašnjenju, rezervacija se smatra otkazanom te se obračunavaju otkazni troškovi.    
Ukoliko gost do 10.00 na dan završetka pružanja usluge smještaja ne napusti smještajnu jedinicu, Pružatelj usluge smještaja naplatiti će mu 50% iznosa dnevnog najme iste, a prema trenutno važećem cjeniku za individualne goste. Individualno, gosti mogu sa Pružateljem usluge dogovoriti kasniji check-out, no nadležnost nad takvim dogovorima je na Pružatelju usluge.


3.    CIJENA USLUGE SMJEŠTAJA
Cijena za svaku smještajnu jedinicu po sezonama navedena je u cjeniku prikazanom na prezentacijskoj stranici konkretne smještajne jedinice.
Cijena se odnosi na navedenu uslugu (noćenje, noćenje s doručkom, polupansion, paket aranžman i sl.) i u pravilu vrijedi za minimalni boravak od 1ili više noćenja. Ukoliko je omogućen boravak kraći od 3 noćenja, cijena se može uvećati za 30% iznosa smještaja.
U cijenu je uključena naknada za agencijsku uslugu posredovanja pri pronalaženju smještaja, savjetovanja, davanja informacija, rezerviranja, asistencije u destinaciji i sl.., pa navedene cijene ne moraju odgovarati cijenama objavljenim u objektu gdje gost boravi, a u kojima je možda u tijeku posebna promocija ili sl., te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora.
Neke usluge gost će možda plaćati izravno Pružatelju usluge (boravišna pristojba ili naknada za prijavu gostiju), te eventualne prigovore na te usluge podnosi izravno Pružatelju usluge. Gost je dužan platiti boravišnu pristojbu sukladno cjeniku usluga koje se dodatno naplaćuju i nalaze se u cjeniku Pružatelja usluge. Ako boravišna pristojba kod nekih objekata nije posebno navedena, znači da je već uključena u cijenu smještaja. Ako je navedena cijena prijave (registracije) gosta, ona se plaća jednokratno i za svaku osobu, direktno Pružatelju usluge.
Agencija zadržava pravo promjene cijena. Gostima koji su već uplatili akontaciju ili cjelokupni iznos, Agencija garantira uslugu po dogovorenim cijenama.
Ako je za korištenje smještajne jedinice potrebno položiti depozit u gotovini, gost će depozit uručiti Pružatelju usluge uz obostrano potpisivanje Potvrde o depozitu. Depozit služi kao garancija Pružatelju usluge da gost u korištenoj smještajnoj jedinici neće počiniti štetu. Po završetku korištenja usluge, depozit će u cijelosti biti vraćen gostu nakon što Pružatelj usluge utvrdi da gost predaje smještajnu jedinicu u stanju u kojem je jedinicu i preuzeo. Povrat depozita izvršit će se uz obostrano potpisivanje Potvrde o depozitu.
    
4.    REZERVACIJE I UPLATE ZA USLUGU SMJEŠTAJA

Agencija stavlja na raspolaganje gostu odgovarajući promidžbeni materijal ili program u elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s uslugom, te ga upućuje na opće uvjete koji su sastavni dio ugovora.
Prilikom rezervacije, gost je dužan dati sve podatke koje zahtjeva postupak rezervacije.
Rezervacija je valjana uplatom gosta, svaka druga potvrda usmena ili pismena ne vrijedi kao rezervacija.
Agencija od gosta prima upite za uslugu smještaja putem e-maila, telefona, ili drugim digitalnim kanalima, te provjerava i javlja gostu informacije o raspoloživosti usluge. Ako gost želi, Agencija za gosta rezervira određenu uslugu u određenom terminu, ili gost sam putem Web stranice Agencije vrši rezervaciju i on-line plaćanje. Za pisane upite i dogovore sa djelatnicima Agencije, gost nakon potvrde rezervacije, dobiva upute i rok za uplatu ovisno o vrsti smještaja i eventualne dodatne usluge, te modelu plaćanja usluge:

a) za uslugu smještaja
Model 1)  minimalno 25% iznosa rezervirane usluge po odobrenom upitu na račun Pružatelja usluge maksimalno24 sata nakon izvršene rezervacije u svrhu potvrde iste. Preostali iznos rezervirane usluge smještaja plaća se najkasnije 14 dana prije nastupa termina dolaska na račun Pružatelja usluge.
Model 2) 100% iznosa rezervirane usluge smještaja po odobrenom upitu na račun Pružatelja usluge ukoliko gost tako želi, te ukoliko je iznos rezervirane usluge manji od 300 €. Također, u slučaju „Last minute“ rezervacije (do 15 dana prije nastupa termina dolaska), cijeli iznos računa se plača jednokratno na račun Pružatelja usluge najkasnije 24 sata nakon izvršene rezervacije u svrhu potvrde iste.

b) za paket aranžmane
Model 1) 30% iznosa rezervirane usluge smještaja unutar 24 sata po odobrenom upitu na račun Agencije u svrhu potvrde rezervacije.     Preostali iznos rezervirane usluge smještaja plaća se najkasnije 15 dana prije nastupa termina dolaska na račun Organizatora, osim u slučaju „Last minute“ aranžmana kada se cijeli iznos računa plača jednokratno najkasnije 24 sata nakon izvršene rezervacije u svrhu dobivanja potvrde za istu.
 Minimalno 30% iznosa rezervirane usluge je akontacija i uplaćuje se kao garancija da će gost rezerviranu uslugu koristiti te u slučaju otkaza ili nedolaska gosta u smještaj, zadržava se kao naknada štete. Uplatom tog iznosa, gost potvrđuje da je upoznat sa svim opisima smještajne jedinice i uvjetima rezervacije. Gost uplaćuje akontaciju (30% ili više) samovoljno i ne potražuje kamatu za plaćanje unaprijed. Ukoliko gost ne uplati minimalno 30% iznosa rezervirane usluge u zadanom roku, smatrat će se da je odustao od rezervacije. Da bi se obavio postupak rezervacije, gost je dužan dati svoje točne podatke. Za rezervacije i transakcije izvršene preko Web stranice Agencije, gost prihvaća potpunu odgovornost. Sve troškove transfera novca odnosno bankarskih naknada snosi gost. Po primitku akontacije od strane Organizatora, Agencija će e-mailom gostu poslati Voucher sa svim podacima o rezervaciji, a po primitku uplate cijelog iznosa, gost će dobiti Račun. Ako do početka korištenja rezervirane usluge ima manje od 14 dana, gost je dužan e-mailom dostaviti dokaz o izvršenoj uplati Agenciji.


5.    PROMIJENE I OTKAZ REZERVACIJE USLUGE SMJEŠTAJA OD STRANE GOSTA
Ukoliko gost želi promijeniti rezerviranu uslugu u određenom objektu kao npr. promijeniti broj ili dob korisnika usluge, termin usluge, tip usluge itd., Agencija će utvrditi mogućnost s Pružateljem usluge te eventualne promjene iznosa usluge predočiti gostu.
Ukoliko gost želi otkazati uplaćenu rezervaciju, vrijede sljedeći otkazni troškovi:
0% iznosa rezervirane usluge ako se ista otkaže do 60 dana prije početka usluge;
25% iznosa rezervirane usluge ako se ista otkaže od 59 do 30 dana prije početka usluge;
50% iznosa rezervirane usluge ako se ista otkaže od 29 do 15 dana prije početka usluge;
100 % iznosa rezervirane usluge ako se ista otkaže od 14 dana do dana početka usluge kao i ako se gost ne pojavi na dan početka usluge ili otkaže uslugu nakon započetog korištenja usluge.
Promjena rezervirane smještajne jedinice za smještajnu jedinicu drugog Pružatelja usluge smatra se otkazom rezervirane usluge smještaja i u tom slučaju vrijede navedeni otkazni troškovi. Ako se gost nije pojavio na dan početka usluge, a Pružatelj usluge je u međuvremenu primio druge goste, gost nema pravo na prigovor kao ni na povrat uplaćenog iznosa. Agencija ostavlja mogućnost gostu da ako nije u prilici koristiti rezerviranu uslugu, pronađe drugog gosta za rezerviranu uslugu. Novi gost preuzima sve uvjete rezervirane usluge i ove Opće uvjete.


U slučaju otkaza rezervacije uslijed smrti gosta odnosno jednog od korisnika usluge za kojeg je Agencija imao podatak da će koristiti uslugu, ili u slučaju smrti člana njegove uže obitelji (bračni partner, brat, sestra, roditelj, dijete), Agencijaneće zaračunati troškove otkaza. Gost je dužan Agenciji dostaviti dokument o smrti preminule osobe i srodstvu preminule osobe s jednim od korisnika usluge.
Za svaki drugi otkaz rezervacije uzrokovan bilo kojim drugim razlogom, uvijek će vrijediti otkazni troškovi navedeni u ovim Općim uvjetima. Svi troškovi povrata uplaćenog novca idu na teret gosta. Ako je gost uplatio manji iznos od iznosa navedenih otkaznih troškova, Agencija će gostu ispostaviti račun za preostalu razliku iznosa, a gost je obavezan platiti razliku iznosa jer je bio upoznat s ovim općim uvjetima.


6.    PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ USLUGE SMJEŠTAJA
Ako prije ili za vrijeme korištenja usluge nastanu izvanredne i nepredvidive okolnosti vezane uz rezervirani smještaj (smrt Pružatelja usluge, bankrot, zabrana rada, nepopravljiv kvar u objektu ili oko njega, …), Agencija je dužan o tome obavijestiti gosta u pisanom obliku.     Ako se nastali problemi ne mogu otkloniti, Agencija će gostu ponuditi zamjenski smještaj. Gost može u roku 2 dana prihvatiti ili odbiti zamjenski smještaj. Bude li novi ponuđeni smještaj skuplji od prethodno rezerviranog smještaja, Agencija će gostu predočiti iznos i gost treba razliku iznosa doplatiti. Ako će novi ponuđeni smještaj biti jeftiniji od prethodno rezerviranog smještaja, Agencija će gostu vratiti razliku već uplaćenih sredstava. Ukoliko gost prihvati zamjenski smještaj i potrebnu nadoplatu odnosno povrat sredstava, odriče se svih daljnjih potraživanja prema Agencija-u s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotne rezervacije. Ako gost odbije ili se ogluši na novu ponudu, te ako Agencija neće imati zamjenski smještaj, Agencija će gostu  izvršiti povrat svih uplaćenih sredstava o trošku Agencija-a. Odredbe ovog članka vrijede samo u slučaju ako su nepredviđene okolnosti vezane isključivo uz rezervirani smještaj te ako nisu nastale uslijed više sile (rata, nemira, štrajkova, terorističkih akcija, elementarnih nepogoda, epidemija, itd.).


7.    PRAVA I OBAVEZE GOSTA KOD USLUGE SMJEŠTAJA
Gost je dužan na dan dolaska u destinaciju prijaviti se na recepciji Pružatelja usluge smještaja. Tamo treba predati Voucher na kojem je navedena rezervirana usluga. Gost je dužan podmiriti boravišnu pristojbu i registraciju, ako iste nije platio u cijelosti prilikom rezerviranja usluge.     Ukoliko broj i dob pristiglih korisnika usluge ne odgovara podacima navedenima u Voucheru ili gost nenajavljeno dovede kućnog ljubimca bez prethodnog pristanka Pružatelja usluge, Pružatelj usluge ima pravo uskratiti pružanje rezervirane usluge ili zatražiti nadoplatu razlike. Gost smije dovesti kućnog ljubimca samo uz prethodnu najavu i pristanak Pružatelja usluge. U protivnom, Pružatelj usluge smije odbiti pružanje usluge.
Ako gost želi neke dodatne usluge uz rezerviranu uslugu, može ih ugovoriti putem službene Web stranice Agencije ili ih zatražiti na recepciji Pružatelja usluge smještaja.
Kad gost dođe u smještajnu jedinicu, ona mora biti čista, opremljena s čistom posteljinom, ručnicima i toaletnim papirom. Posteljina i ručnici se mijenjaju svakih sedam dana u objektima privatnih iznajmljivača.
Gost ima pravo nesmetanog korištenja smještajne jedinice, ali pritom se mora pridržavati kućnog redaPružatelja usluge, ne ometati druge osobe u objektu ili susjedstvu te poštivati sve zakone Republike Hrvatske.  
Ukoliko gost napravi štetu u smještajnoj jedinici ili objektu, dužan ju je u cijelosti nadoknaditi Pružatelju usluge. U slučaju da se ne pridržava navedenih obaveza, gostu može biti uskraćena rezervirana usluga bez prava na povrat uplaćenog iznosa i naknadu štete.


8.    OBAVEZE AGENCIJE KOD USLUGE SMJEŠTAJA
Obaveza Agencije je briga o provedbi dogovorene rezervacije, sukladno dobrim običajima u turizmu. U slučaju pojave određenih nesuglasica između gosta i Pružatelja usluge, Agencija se obavezuje pomoći rješavanju istih na obostrano zadovoljstvo. Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena ili neizvršenja usluge uslijed više sile.


9.    TRANSFER
Gost može uz smještaj naručiti od Agencije i uslugu transfera koja se sastoji od organiziranja turističke asistencije i prijevoza putnika i njegove prtljage između mjesta pružanja različitih usluga putovanja, a osobito između putničkih terminala (kolodvora i luka kopnenog, pomorskog, riječnog i zračnog prijevoza) i smještajnih objekata u dolasku i/ili povratku, između smještajnih objekata, odnosno do ili od mjesta pružanja neke druge ugovorene ugostiteljske ili turističke usluge,
Agencija će prihvatiti rezervaciju usluge transfera ukoliko će za traženi termin pružatelj usluge imati raspoloživo vozilo. Cijena usluge transfera ovisi o udaljenosti između polazne i završne točke te će gostu biti predočena prije rezerviranja usluge. Po prihvaćanju usluge transfera, gost treba platiti uslugu u 100 % iznosu. Ukoliko gost želi otkazati uplaćenu rezervaciju transfera, vrijede otkazni troškovi iz članka 5. ovog Ugovora.


10.    IZLET
Agencija je za svaki izlet za koji posreduje, putniku stavila na raspolaganje prije sklapanja ugovora sljedeće informacije: o cijeni izleta, o odredištu (destinaciji), o broju eventualnih dnevnih obroka, o sredstvu, karakteristikama i kategoriji prijevoza, o planu putovanja, o iznosu ili postotku predujma te o broju i iznosu obroka otplate ostatka cijene, o najmanjem broju putnika koji je potreban za organiziranje izleta, te o roku u kojem će putnik biti obaviješten o otkazivanju izleta ako za izlet nije prijavljen dovoljan broj putnika.

11.    RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Agencija može svaki dan u terminu od 8:00 – 16:00 sati zaprimiti prigovor. Ako gost na dan dolaska u rezervirani smještaj primijeti određene nedostatke, dužan je odmah isti dan kontaktirati Agenciju i Pružatelja usluge te s njima surađivati u dobroj namjeri da se nedostaci uklone. Ukoliko gost stigne u rezervirani smještaj nakon 20.00 sati, prigovor može podnijeti sljedeći dan do 12 sati bez obzira o kojem je danu riječ. Svi prigovori izvan navedenih rokova smatrat će se neosnovanima.
Ako se nedostaci uklone i ne ometaju daljnje korištenje usluge, gost nema pravo na daljnje prigovore. Ako nedostaci ne mogu biti uklonjeni i utječu na kvalitetu usluge, Agencija će gostu ponuditi zamjenski smještaj slične cijene i karakteristika. Prihvaćanjem zamjenskog smještaja gost se odriče prava na povrat uplaćenog iznosa za rezervirani smještaj.     Ukoliko gost Agenciji i Pružatelju usluge ne da priliku za otklanjanje nedostataka ili ponudu zamjenskog smještaja te samostalno napusti rezervirani smještaj, nema pravo na povrat sredstava i naknadu štete bez obzira na opravdanost njegovih primjedbi.
Ako nedostaci neće moći biti otklonjeni, a Agencija neće imati zamjenski smještaj, Agencija će gostu ponuditi mogućnost povrata uplaćenih sredstava za neiskorišteni dio usluga ili smještaj s višom cijenom za koju bi gost morao nadoplatiti razliku.
Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći: iznos neiskorištenog dijela usluga, razliku u cijeni zbog niže kategorije smještajnih i drugih kapaciteta od ugovorenih, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene aranžmana. Ovime se isključuje pravo Ugovaratelja i Putnika na naknadu idealne štete, osim u slučaju da je ista osigurana kod osiguravajućeg društva koje istu štetu i pokriva.
Ukoliko će Agencija prigovor gosta smatrati neosnovanim ili će gost odbiti zamjenski smještaj slične cijene i karakteristika, gost može nastaviti koristiti rezerviranu uslugu ili može platiti potpuno novu uslugu smještaja u punom iznosu. Ako gost nastavi koristiti rezerviranu uslugu, odriče se prava kasnijeg prigovora kao i potraživanja povrata sredstava za rezerviranu uslugu.
Ukoliko gost odluči da će potraživati sredstva uplaćena za rezervirani smještaj, tada ne smije nastaviti boraviti u rezerviranom smještaju.
Gost po povratku s odmora, a najkasnije 14 dana od završetka korištenja usluge, mora uputiti pismeni prigovor (e-mailom na info@divinetours.hr ili poštom na Divine Tours, Rogač 1/14, 21315 Dugi Rat) i može tražiti razmjernu odštetu. Prigovor mora biti potkrijepljen određenim dokazima uz pismenu potvrdu Pružatelja usluge o prigovoru s lica mjesta. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 14 dana ne mora se uzeti u razmatranje.
Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje u roku 30 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom ili poštom). Dok Agencija ne donese rješenje, gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, prava na tužbu kod sudske ustanove ili davanja informacija u medije. U protivnom, Agencija ima pravo tražiti naknadu štete koju bi joj takav postupak gosta nanio.


12.    PRTLJAGA I DOKUMENTI, POŠTIVANJE PROPISA
Gost je dužan poštivati carinske, devizne i druge propise. Ukoliko gost zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Agencija ne snosi nikakvu odgovornost za dokumente i prtljagu gosta. Gostu se preporuča uplata police za osiguranje prtljage. Ukoliko gost za vrijeme boravka u destinaciji izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, prijavu upućuje hotelu ili vlasniku objekta te nadležnoj policijskoj postaji. Nove dokumente dužan je osigurati na vlastiti trošak.
Gost je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene propisima RH, pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s Pružateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, gost odgovara za načinjenu štetu, a Agencija otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete gost podmiruje direktno kod vlasnika objekta. Svim gostima preporučamo da se prije uplate rezervacije smještaja osobno informiraju o Hrvatskoj i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u Hrvatsku imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. Neodgovarajuće putne isprave, koje bi mogle imati za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje Agencija te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja.


13.    ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Gost Agenciji osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci korisnika usluga potrebni su u procesu rezervacije i realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge).
Agencija se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik).
Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci uprave Agencija-a o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.
Agencija zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija). Korisnik se u mogućnosti u bilo kojem trenutku odjaviti pomoću poveznice „Odjava“ na kraju svakog maila ili slanjem zahtjeva na divinetours.info@gmail.com.
Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.

14.    OSIGURANJE
 
a) OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA
Ukoliko gost prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija mogao otkazati putovanje, Agencija preporuča uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza se ne može naknadno uplatiti, već isključivo prilikom uplate rezervacije. Premija osiguranja izračunava se zavisno od vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva s kojim Agencija ima sklopljen ugovor o posredovanju.
Divine Tours djeluje kao posrednik za sklapanje polica osiguravajuće kuće Croatia osiguranje d. d..
Uvjeti otkaza i ostale informacije dostupne su na stranicama Croatia osiguranja.
Ukoliko gost nema ugovoreno osiguranje od otkaza, agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 5. ovog Ugovora. Uplatom police osiguranja od otkaza gost sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a agencija se obvezuje gostu osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na rezervaciju. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja te svakom gostu preporučamo da ih osobno pročita.

b) PUTNO OSIGURANJE
Cijena putovanja ne uključuje i putno osiguranje. Agencija gostu preporuča i policu putnog osiguranja: od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti.
Ugovaranjem putovanja i uplatom, gost potvrđuje da se upoznao s ovim općim uvjetima rezerviranja smještaja pa se smatra se da su gostu ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku.
U slučaju da gost zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili na web stranici Agencije, pri čemu Agencija djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje. Uvjeti osiguranja i informacije o sadržaju tih osiguranja dostupne su u PDF formatu na web stranicama Croatia osiguranja.

 NAPOMENE
 Za sve rezervacije koje je gost dogovorio s drugom turističkom agencijom koja je nastupala kao Organizator/turoperator, a Agencija je posredovala, primjenjuju se opći uvjeti odgovornog Organizatoraodnosno Pružatelja usluge smještaja, te Agencija ne odgovara za provedbu turističkih rezervacija drugih odgovornih organizatora.
Agencija ne odgovara za eventualne pogreške  ili promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu.
Agencija ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se neke aktivnosti i sadržaji koji ovise o vremenskim prilikama (niska temperatura mora, oborine i slično) i prirodnim pojavama (cvjetanje mora, pojave kukaca, meduza i slično), ne mogu realizirati u skladu s očekivanjima putnika.
Ako je Putnik sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak), tada prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje Agencija ne može utjecati, a Ugovaratelj je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga Putnik nema pravo prigovora prema Agenciji.
Cijene aranžmana objavljene su u kunama i vrijede od datuma objavljivanja navedenog na programu. Agencija zadržava pravo povišenja cijene aranžmana do 20 dana pred početak putovanja, ako je došlo do promjene važećih poreznih propisa, promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja. Povišenje cijene se izračunava u istom postotku u kojem je došlo do promjene navedenih kalkulativnih elemenata.

15.    OSTALE ODREDBE
Turistička agencija i gost se obvezuju da će eventualne sporove nastojati riješiti sporazumno a ako to nije moguće mjerodavan je nadležni sud u Splitu i pravo Republike Hrvatske.
 Divine Tours, obrt za putničku agenciju Rogač 1/14, 21315 Dugi Rat


 

Subscribe to our newsletter!

Follow us!

Divine tours, obrt za putničku agenciju, usluge i informacijsku tehnologiju,
vl. Saša Horvat, Duće, Rogač I/14

Oznaka Obrtnice: 17010502459; MB: 98031635; OIB: 30387145359
Tel: +385 91 2588 355
E-mail: info@divinetours.hr
Web: www.divinetours.hr
Oznaka Obrtnice: 17010502459; MB: 98031635; OIB: 30387145359

Tel: +385 91 2588 355    \    E-mail: info@divinetours.hr    \    Web: www.divinetours.hr
About us    //   Contact    //   UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE    //   PRIGOVOR POTROŠAČA    //   OPĆI UVJETI ZA SMJEŠTAJ    //   OPĆI UVJETI ZA IZLETE
© 2020 DIVINE TOURS