OPĆI UVJETI ZA IZLETE

Opći uvjeti za izlete

1. Uvod
Ovim Općim uvjetima reguliraju se međusobni odnosi između Divine Tours-a, Duće, Rogač 1/14 kao ovlaštenog posrednika (u daljnjem tekstu Agencija) i putnika odnosno ugovaratelja izleta u slučaju kad ugovaratelj izleta sklapa ugovor u svoje ili u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu Putnik) vezano za organiziranje izleta.
Odgovorni organizator izleta je turistička agencija jasno naznačena na Potvrdi o kupnji izleta (karti/računu) kao odgovorni organizator (dalje: organizator izleta).
Prodajnim mjestom smatra se turistička agencija (odgovorni organizator) kojoj se uplaćuje izlet ili internetska prodaja putem Web stranice Agencije.

2. Kupnja izleta i plaćanje
Jednokratnom uplatom cijene izleta ili akontacije, uz istovremeno davanje potrebnih podataka Agenciji usmeno na telefon, e-mailom ili putem Interneta – Web stranice, Putnik sklapa s Agencijom Ugovor o izletu kojeg čine Potvrda o kupnji izleta (karta/račun/vaučer), program izleta objavljen na Web stranici i predmetni Opći uvjeti izleta uz prihvaćanje uvjeta sadržanih u navedenim dokumentima.
Sukladno navedenom u programu izleta, kod nekih je izleta Putnik obvezan jednokratno uplatiti 100% cijene izleta odmah prilikom rezervacije, a za neke se izlete uplaćuje naknada za rezervaciju 10-20% a razlika neposredno prije početka izleta odgovornom organizatoru na način propisan u opisu izleta.

3. Sadržaj izleta
Sadržaj izleta čini, odnosno cijena izleta uključuje, sve što je navedeno u programu izleta.
Pojedine posebne i dodatne usluge (transferi, dodatni obroci, ulaznice, napojnice, i dr.) koje nisu uključene u objavljenu cijenu izleta, a Organizator ih može osigurati i uključiti u Ugovor, Putnik posebno plaća. Ukoliko cijena neke od zatraženih usluga koje Organizator može osigurati nije u programu navedena, Agencija će o cijeni informirati Putnika prije sklapanja Ugovora.
Za posebne i dodatne usluge koje Agencija ne može osigurati i uključiti u Ugovor i/ili one koje Putnik zatraži za vrijeme trajanja izleta i plati na licu mjesta kod neposrednog davatelja usluge, Agencija ne snosi odgovornost.

Agencija može predvidjeti i zatražiti od Putnika da određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi ili da unaprijed posebno plati takse, pristojbe ili ulaznice određene posebnim propisima koje Agencija naplaćuje u tuđe ime i za tuđi račun i na čiji iznos ne može utjecati, a nužne su za realizaciju usluge ili izleta.
Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta, Putnik podnosi eventualni prigovor izravno izvršitelju usluge.
Agencija će o postojanju, visini iznosa, kao i o eventualnim promjenama u režimu naplate navedenih naknada pravovremeno obavijestiti Putnika.

4. Kategorizacija i opis usluga
Ponuđeni restorani, prijevozna sredstva i druge usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije ili drugog nadležnog tijela u vrijeme izdavanja programa.
Standardi prehrane, prijevoznih sredstava i drugih usluga u pojedinim mjestima su različiti i nisu usporedivi.
Agencija ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s pisanim opisom usluga u programu putovanja i Općim uvjetima važećim za navedeno putovanje, a koju informaciju Putnik dobije usmeno od neovlaštene osobe ili na drugi način.

5. Promidžbeni materijali i obavijesti
Organizator ne odgovara za eventualne pogreške u tisku niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Putniku prije zaključenja Ugovora.
Sukladno propisima, Putniku su putem Web stranice Agencije stavljeni na raspolaganje promidžbeni materijal i Opći uvjeti izleta u pisanom obliku, dana je odgovarajuća obavijest o eventualnim osnovnim graničnim formalnostima, i ostalim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti.
Obavijesti koje Putnik dobije na prijavnome mjestu ne obvezuju Agenciju u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu izleta.

6. Itinerer
Program izleta (itinerer) jednako obvezuje Putnika i Agenciju. Vremena polazaka navedenih u programu izleta Putnik se mora pridržavati jednako kao uputa i informacija koje u svezi s realizacijom itinerara dobije od predstavnika Agencije, odnosno turističkih pratitelja ili vodiča. Ukoliko se Putnik odvoji od grupe prije nego je dobio odgovarajuću obavijest o vremenu i mjestu ponovnog sastajanja grupe i nastavka putovanja, za troškove i eventualnu štetu koju može pretrpjeti ne može teretiti Agenciju.
Agencija zadržava pravo nastavka putovanja i bez Putnika koji se ne pojave na vrijeme na mjestu polaska ili nastavka putovanja, a Putnikov nedolazak smatrat će se otkazom izleta.
Agencija ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se neke aktivnosti i sadržaji koji ovise o vremenskim prilikama i prirodnim pojavama, ne mogu realizirati u skladu s programom putovanja ili očekivanjima Putnika.
Osim toga, Agencija ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko uslijed vremenskih nepogoda (nemirno more, jake oborine, vjetar i slično) dođe do nemogućnosti izvršenja svih sadržaja prema programu izleta, do promjene redoslijeda ili trajanja pojedinih sadržaja.

7. Cijene izleta
Cijene izleta objavljene su u programu izleta i vrijede od dana objavljivanja programa.
Agencija zadržava pravo promjene cijene najkasnije 2 dana prije početka izleta ukoliko je došlo do promjena važećih poreznih propisa, promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu izleta.
U slučaju manjeg broja prijavljenih osoba od potrebnog minimuma za izvedbu programa naznačenog u programu, Agencija može predložiti promjenu cijene ili otkazati izlet uz povrat kupcu plaćenog iznosa cijene izleta.
Povišenje cijene se izračunava u istom postotku u kojem je došlo do promjene navedenih kalkulativnih elemenata.
U slučaju povišenja cijene Putnik ima pravo raskinuti ugovor o izletu te u tom slučaju Putnik ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova osiguranja i sličnih troškova.


8. Promjene programa
Agencija će Putnika neodložno obavijestiti o svakoj promjeni programa izleta.
Agencija može otkazati izlet ili izvršiti promjene programa u bilo kojem trenutku ako prije početka ili za vrijeme izleta nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu spriječiti, izbjeći niti otkloniti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.), a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja Ugovora, za Agenciju bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor o izletu. Agencija posebice pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda ili nastupa drugih ranije navedenih okolnosti, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti, bez naknade štete Putniku i po važećim propisima u putničkom prometu.
Agencija ne odgovara za kašnjenje broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem.
Agencija zadržava pravo otkazivanja izleta u cijelosti ili djelomično ukoliko ne sklopi ugovore o izletu za minimalni broj Putnika naveden u programu.
U navedenim slučajevima Putnik ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova osiguranja i sličnih troškova.
U slučaju otkazivanja polaska, Agencija može Putniku ponuditi drugi dan polaska ili drugi izlet. Putnik se bez odgode mora očitovati da li prihvaća ili odbija izmijenjeni ili zamjenski izlet.
Ako putnik odbije izmjene i zamjenski izlet ili se ogluši na ponudu Agencije, tada se raskida ugovor a Putnik ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova osiguranja i sličnih troškova.
U slučaju prihvata izmijenjenog ugovora ili zamjenskog izleta Putnik nema nikakvih potraživanja prema organizatoru putovanja ili posredniku s bilo kojeg pravnog osnova, osim prava na povrat dijela cijene, ako zamjenski izlet ima nižu cijenu.

9. Naknade u slučaju otkazivanja izleta
Ukoliko Putnik otkaže izlet, na ime naknade štete od ukupne cijene izleta Agencija zadržava (ukoliko u programu nije navedeno drugačije):

• 0-48 sati prije polaska 100 % cijene izleta
• 2-7 dana prije polaska 50% cijene izleta.
Putnici koji ne dođu na mjesto polaska u vrijeme naznačeno na izletničkoj karti ili programu nemaju pravo na povrat uplaćenih sredstava. Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od navedenih, Agencija zadržava pravo naplate iste, a u maksimalnoj visini 100% cijene izleta.

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i na sve druge bitne promjene učinjene od strane Putnika, osim ako u programu izleta nije izričito navedeno drugačije. Agencija može najkasnije 12 sati prije polaska otkazati izlet iz razloga koji ne predstavljaju izvanredne okolnosti koje se ne mogu spriječiti, izbjeći niti otkloniti i u tom slučaju Putnik na ime naknade štete stječe pravo na povrat 100% plaćene cijene izleta ukoliko u programu nije navedeno drugačije.
Ukoliko Agencija otkaže izlet zbog nastupa okolnosti koje predstavljaju izvanredne okolnosti koje se ne mogu spriječiti, izbjeći niti otkloniti, isto može učiniti u bilo kojem trenutku i tada Putnik također stječe pravo na povrat 100% plaćene cijene izleta ukoliko u programu nije navedeno drugačije.
Ukoliko Agencija otkaže izlet ili izmijeni program izleta iz bilo kojeg razloga Putnik neće steći pravo na novčani povrat, naknadu štete, naknadu troškova osiguranja i slične naknade osim na one koje su ovdje izričito naznačene.

10. Odgovornost za osobne isprave i vlastitu sigurnost putnika
Putnik je dužan pri polasku na izlet posjedovati Potvrdu o kupnji izleta (karta), vaučer, valjane putne isprave ukoliko putuje u inozemstvo, te osigurati da on osobno, njegovi dokumenti, prtljaga i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje prijevoznik i one predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države kroz koje ili u koju putuje, a Agencija nije odgovorna za odluke službenih osoba kojima se Putniku uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove koji zbog toga nastanu.

Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga dođe do otkazivanja putovanja prije ili za vrijeme putovanja, Agencija zadržava pravo naplate naknade štete kako je određeno ovim Općim uvjetima.
Osim programa putovanja, Putnik je dužan pridržavati se i kućnog reda u ugostiteljskim i u prijevoznim sredstvima, te surađivati s predstavnikom Organizatora i davateljima usluga u dobroj vjeri.
U slučaju nepoštivanja ovih obveza Agencija otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu, a Putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječni čovjek.
Agencija ne odgovara za radnje Putnika koji se tiču njegove osobne odgovornosti.
Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi Putnik.
Pod uvjetom da to nikako ne utječe na realizaciju programa izleta i ne stvara dodatni trošak Agenciji ili Organizatoru, predstavnik Organizatora (turistički pratitelj ili vodič) pružit će osobnu pomoć Putniku u formalnostima vezanima uz kontakte s lokalnim vlastima, hrvatskim diplomatsko konzularnim predstavništvima, zdravstvenim ustanovama i slično. U svim drugim slučajevima, Putnik je dužan osobno i o vlastitom trošku rješavati takve formalnosti.
Ukoliko zbog rješavanja takvih formalnosti Putnik ne bude u mogućnosti nastaviti putovanje po programu, Agencija će smatrati otkazom putovanja.
Za troškove i eventualnu štetu koju Putnik po toj osnovi može pretrpjeti ne može teretiti Agenciju ili Organizatora.
Putnik je dužan pravovremeno obavijestiti Agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje izleta (zdravstveni problemi koji iziskuju posebnu prehranu, kronične bolesti, alergije i sl.).

11. Zamjena putnika
Ako je Putnik spriječen započeti putovanje, tada može odrediti treću osobu kao zamjenskog putnika da se umjesto njega koristi ugovorenim uslugama te je o istome dužan pravodobno obavijestiti Agenciju pisanim putem.
Agencija će prihvatit treću osobu imenovanu kao zamjenskog putnika ako je pravodobno obaviještena, ako treća osoba ispunjava sve predviđene uvjete za izlet, ako ne postoje zakonske ili druge propisane prepreke koje onemogućuju zamjenu putnika te ako je moguće izvršiti promjenu rezervacije.
Prije početka putovanja zamjenski putnik ili Putnik dužni su Agenciji naknaditi sve dodatne troškove uzrokovane zamjenom putnika.

12. Prtljaga
Agencija nije odgovorna za prijevoz prtljage, te ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu.
Prijave za izgubljenu prtljagu Putnik upućuje prijevozniku ili smještajnom objektu.
Posebnu je prtljagu (bicikl, daska za surfanje, golf oprema, glazbeni instrumenti i slični predmeti) Putnik dužan najaviti prije sklapanja Ugovora i može biti predmetom nadoplate.
Ako je moguće, Agencija će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Putnikov dodatni zahtjev za posebnom prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.
Prijevoznik ima pravo zbog ograničenja kapaciteta nosivosti ne zaprimiti dodatnu i posebnu prtljagu.
Agencija ne snosi odgovornost za bilo koji trošak odnosno štetu koju Putnik zbog toga pretrpi. Putnik je sam dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenima u putničku kabinu prijevoznog sredstva (autobus, brod, kombi vozilo, automobil,...), te su ih prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužni ponijeti sa sobom.
U protivnom, Putnik sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini prijevoznog sredstva bez njihovog nadzora.
Prijevoz kućnih ljubimaca nije dopušten, osim u iznimnim slučajevima na zahtjev i uz nadoplatu. Agencija ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

13. Reklamacije
Ako Putnik za vrijeme izleta istakne prigovor zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja neke od ugovorenih usluga dužan se je pridržavati uputa organizatora izleta/davatelja usluga o proceduri i surađivati sa predstavnikom organizatora izleta/davatelja usluge kako bi se uzrok prigovora otklonio u mjestu pružanja usluge.
U slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenja usluga iz ugovorenog izleta, Putnik može pokrenuti postupak reklamacije propisan ovim Općim uvjetima radi uklanjanja uočenih nepravilnosti.
Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Putnik je dužan uložiti reklamaciju za neodgovarajuću uslugu osobi koja je tu uslugu pružila u prisutnosti predstavnika Organizatora.

Putnik je dužan surađivati s predstavnikom Organizatora i davateljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci reklamacije. Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj usluzi, Agencija ne mora uvažiti naknadni Putnikov prigovor. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, Putnik predaje pisani prigovor prodajnom mjestu kojemu je uplatio izlet. Putnik je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti.
Agencija će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku od 8 dana i donijeti pisanu odluku na prigovor Putnika u roku od 15 dana od primitka prigovora iz prodajnog mjesta. Agencija može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok Agencija ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Putnik se odriče posredovanja bilo koje druge institucije ili sudske ustanove te se odriče davanja informacija u javna glasila i medije. Isto tako, u navedenom periodu od 30 dana Putnik se odriče prava na tužbu. Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći iznos neiskorištenog dijela usluga, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene izleta.
Ovime se isključuje pravo Putnika na naknadu stvarne štete.
Svaki putnik prigovor podnosi zasebno.
Agencija zadržava pravo odbijanja grupnih reklamacija, prigovora koji ne stignu u roku, i onih za koje se utvrdi da se uzrok mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge, a putnik nije surađivao sa predstavnikom organizatora.

14. Izlet u organizaciji drugih organizatora
Za sve izlete vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje organizator izleta inzistira na primjeni vlastitih Općih uvjeta, što je posebno naglašeno u programu izleta.
Takvi izleti će biti posebno označeni i za njih se primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te Agencija ne odgovara za provedbu izleta drugih organizatora.

15. Završne odredbe
Ovo izdanje Općih uvjeta isključuje sva ranija izdanja. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Općih uvjeta, moraju biti navedena u tekstu programa izleta.
Kupnjom izleta, Putnik koji je roditelj malodobnog djeteta - putnika ujedno potvrđuje da je drugi roditelj upoznat i izričito suglasan s Ugovorom o izletu, za što odgovara materijalno i kazneno.
Kupnjom izleta Putnik stavlja dobrovoljno na raspolaganje osobne podatke organizatoru izleta/posredniku te dopušta da se isti koriste u cilju provedbe izleta i zaštite interesa Putnika u svim poslovima vezanim uz ugovoreni izlet/uslugu. Isto uključuje i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu koje su neophodne za realizaciju ugovorenog izleta/usluge.
Osobni podaci mogu se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju i za dostavu marketinških poruka Agencije. Agencija se obvezuje osobne podatke čuvati u bazi podataka, sukladno odluci Agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.
Kupnjom izleta Putnik potvrđuje:
• da mu je prije sklapanja ugovora organizator izleta/posrednik stavio na raspolaganje odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim, viznim i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti.
• da mu je ponuđeno i preporučeno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te da je upoznat sa sadržajem osiguranja. U slučaju da Putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti putem web stranice Agencije ili na upit Agenciji putem maila info@divinetours.hr ili na tel.: 091 2588 355 kod Agencije kao posrednika u ugovaranju osiguranja.
Kupnjom izleta smatra se da su Putnicima ponuđena i preporučena prethodno navedena putna osiguranja. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno.
Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Splitu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

U Dućama, 01.10.2019.
Divine tours, obrt za putničku agenciju, usluge i informacijsku tehnologiju vl. Saša Horvat, Duće, Rogač I/14

Subscribe to our newsletter!

Follow us!

Divine tours, obrt za putničku agenciju, usluge i informacijsku tehnologiju,
vl. Saša Horvat, Duće, Rogač I/14

Oznaka Obrtnice: 17010502459; MB: 98031635; OIB: 30387145359
Tel: +385 91 2588 355
E-mail: info@divinetours.hr
Web: www.divinetours.hr
Oznaka Obrtnice: 17010502459; MB: 98031635; OIB: 30387145359

Tel: +385 91 2588 355    \    E-mail: info@divinetours.hr    \    Web: www.divinetours.hr
About us    //   Contact    //   UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE    //   PRIGOVOR POTROŠAČA    //   OPĆI UVJETI ZA SMJEŠTAJ    //   OPĆI UVJETI ZA IZLETE
© 2020 DIVINE TOURS